§ 1. Definicje

 1. Dni robocze – to oznaczenie dni powszednich od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – stanowi rzeczywiste przekazanie Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – to podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje w zakresie realizacji Dostaw Towarów.
 4. Hasło – jest to sekwencja znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas procesu Rejestracji w Sklepie Internetowym, używana w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – reprezentuje podmiot, dla którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być oferowane usługi drogą elektroniczną lub z którym można zawrzeć Umowę sprzedaży.
 6. Konsument – opisuje osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel dostępny dla każdego Klienta, uruchamiany na jego korzyść przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w celu zarządzania Kontem Klienta.
 8. Przedsiębiorca – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której prawo przewiduje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu i podejmująca czynności prawne związane bezpośrednio z tą działalnością.
 9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – opisuje osobę fizyczną, która zawiera Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, pod warunkiem, że z treści Umowy sprzedaży wynika, iż nie ma ona charakteru zawodowego, wynikającego zwłaszcza z przedmiotu jej działalności gospodarczej, udokumentowanego na podstawie przepisów dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Regulamin – określa niniejszy przepis.
 11. Rejestracja – to rzeczywiste działanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu, niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług, uprawniającej Klienta do korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca – oznacza firmę GRALKO Konrad Grabia z siedzibą w Chojne (98-200), ul. Różana 10, NIP: 8272276915 BDO: 000568859 REGON: 101 601 431; e-mail: biuro@gralko.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego,

13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie gralko.pl

 1. Towar – to artykuł zaprezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, który może stać się przedmiotem Umowy sprzedaży.
 2. Trwały nośnik – to materiał lub narzędzie, które umożliwia Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych bezpośrednio do niego w taki sposób, aby zapewnić dostęp do tych informacji w przyszłości przez odpowiedni okres czasu, zgodnie z celami, do których służą te informacje, oraz umożliwiające odtworzenie tych informacji w ich pierwotnej formie.
 3. Umowa sprzedaży – to umowa sprzedaży zawarta na odległość, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. Umowa o świadczenie usług – to umowa zawarta między Sprzedawcą a Klientem, której celem jest świadczenie darmowych Usług elektronicznych dostępnych poprzez Serwis Internetowy, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Usługa elektroniczna – to dostarczanie usług drogą elektroniczną, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 roku, poz. 344 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Umową o świadczenie usług. W zakresie, w którym Usługi są oferowane przez współpracujące z Sprzedawcą podmioty, odpowiednie postanowienia regulujące korzystanie z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie uprawnienia związane z Sklepem Internetowym, włączając w to prawa autorskie i prawa własności intelektualnej odnoszące się do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także wzorców, formularzy, oraz logotypów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć służących do prezentacji towarów, na które prawa autorskie przysługują innym podmiotom), są własnością Sprzedawcy. Wykorzystanie ich jest możliwe jedynie w sposób zgodny z Regulaminem i po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie z Sklepu Internetowego było dostępne dla internautów za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, rodzajów urządzeń oraz połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne, umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu, to przeglądarka internetowa w wersji nie niższej niż Internet Explorer 11, Chrome 89, FireFox 86, Opera 53, lub Safari 5, wyposażona w obsługę języka Javascript, akceptująca pliki typu “cookies”, oraz dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu została zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu wynoszącej 1024×768 pikseli.

 3. Sprzedawca używa plików “cookies”, które są zapisywane na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu. Pliki te są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach Klientów. Nie powodują one uszkodzenia ani zmiany konfiguracji urządzeń ani oprogramowania na nich zainstalowanego. Każdy Klient ma możliwość wyłączenia mechanizmu “cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie “cookies” może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej oraz korzystać z Usług elektronicznych dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

 5. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym telefonicznie, Klient musi mieć aktywny numer telefonu i aktywne konto poczty elektronicznej.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści nielegalnych oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub Usług elektronicznych oferowanych bezpłatnie przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, zasadami moralności lub naruszający prawa innych osób.

 7. Sprzedawca informuje, że ze względu na publiczny charakter Internetu oraz korzystanie z Usług elektronicznych istnieje ryzyko dostępu i modyfikacji danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Dlatego Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które pomogą w zminimalizowaniu tych zagrożeń. Należy w szczególności korzystać z programów antywirusowych i narzędzi chroniących prywatność podczas korzystania z Internetu. Sprzedawca nigdy nie prosi Klientów o udostępnianie swojego Hasła w jakiejkolwiek formie.

 8. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego do prowadzenia działalności, która mogłaby zaszkodzić interesom Sprzedawcy, takiej jak działalność reklamowa konkurencyjnego przedsiębiorcy lub produktu, umieszczanie treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy lub publikowanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.

§ 3. Rejestracja Konta Klienta

 1. 1. Aby założyć Konto Klienta, Klient musi dokonać Rejestracji bez ponoszenia żadnych opłat.

 2. Nie jest konieczne przeprowadzanie Rejestracji w celu składania zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Aby dokonać Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, który udostępnia Sprzedawca na Stronie Internetowej Sklepu. Klient musi podać swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail, zaakceptować Regulamin oraz przesłać wypełniony formularz rejestracyjny do Sprzedawcy drogą elektroniczną, wybierając odpowiednią opcję w formularzu rejestracyjnym “Zarejestruj się”. W trakcie procesu Rejestracji, Klient musi także ustawić własne Hasło.


 4. W trakcie procesu Rejestracji Konta Klienta, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i akceptując regulamin usługi Newsletter. W takim przypadku Sprzedawca jasno informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o potencjalnych odbiorcach tych danych.

 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i akceptacja regulaminu usługi Newsletter nie jest konieczne do zawarcia umowy z Sprzedawcą o świadczenie Usług elektronicznych i prowadzenie Konta Klienta. Klient ma prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, składając stosowne oświadczenie do Sprzedawcy. Oświadczenie można na przykład przesłać do Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej.

 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje natychmiastowe potwierdzenie Rejestracji od Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Wtedy zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług elektronicznych i Prowadzenie Konta Klienta, a Klient uzyskuje dostęp do swojego Konta Klienta i możliwość edytowania swoich danych, które podał podczas Rejestracji.

§ 4. Zamówienia

 1. Informacje umieszczone na Stronie Internetowej Sklepu nie są ofertą w sensie prawnym, lecz zaproszeniem dla Klientów do składania ofert w celu zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient ma możliwość składania zamówień w Sklepie Internetowym przez Stronę Internetową Sklepu lub za pomocą poczty elektronicznej przez siedem dni w tygodniu, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 3. Zamówienia można również składać telefonicznie.
 4. Klient, który składa zamówienie przez Stronę Internetową Sklepu, tworzy zamówienie poprzez wybór interesującego go Towaru i kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA” pod odpowiednim Towarem na Stronie Internetowej Sklepu. Następnie, Klient wybiera sposób dostawy i formę płatności, a potem składa zamówienie, klikając przycisk “Zamawiam i płacę”. Przed finalizacją zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i kosztach dostawy, a także o ewentualnych dodatkowych opłatach związanych z Umową sprzedaży.
 5. Jeśli Klient składa zamówienie telefonicznie, dzwoni pod podany numer telefonu znajdujący się na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej Klient podaje Sprzedawcy nazwę wybranego Towaru oraz parametry techniczne, sposób dostawy, formę płatności oraz informacje kontaktowe. Klient może również podać swój adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny do celów potwierdzenia Umowy sprzedaży. W trakcie rozmowy, Sprzedawca informuje Klienta o łącznej cenie wybranych Towarów, kosztach dostawy i innych ewentualnych opłatach związanych z Umową sprzedaży.
 6. Klient, który składa zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. W wiadomości Klient podaje nazwę, parametry techniczne oraz ilość wybranych Towarów, jakie widoczne są na Stronie Internetowej Sklepu, oraz swoje dane kontaktowe.
 7. Po otrzymaniu wiadomości e-mail od Klienta, Sprzedawca wysyła Klientowi odpowiedź, w której zawarte są dane rejestrowe Sprzedawcy, cena wybranych Towarów, dostępne formy płatności, koszty dostawy oraz ewentualne dodatkowe opłaty związane z Umową sprzedaży. W odpowiedzi podane są również informacje, że zawarcie Umowy sprzedaży poprzez pocztę elektroniczną wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówione Towary. Na podstawie tych informacji, Klient może zdecydować o złożeniu zamówienia, przesyłając wiadomość e-mail do Sprzedawcy i określając wybraną formę płatności oraz sposób dostawy.
 8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z ofertą Klienta skierowaną do Sprzedawcy w celu zawarcia Umowy sprzedaży dotyczącej wybranych Towarów.
 9. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia na podany adres poczty elektronicznej.
 10. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres poczty elektronicznej Klienta. Ta informacja jest jednocześnie akceptacją oferty skierowanej przez Klienta, o której mowa w §4 ust. 11 wyżej, i wówczas zawierana jest Umowa sprzedaży.
 11. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki na Trwałym nośniku, wysyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług, Sprzedawca może przesłać Klientowi ankietę w celu zbadania jego satysfakcji. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta oraz odbiorców tych danych są dostępne w Polityce prywatności. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i nie jest obowiązkowe.

§ 5. Płatności

 1. Ceny, które znajdziesz na Stronie Internetowej Sklepu wskazane przy danym Towarze, są cenami brutto.

 2. Klient ma możliwość wyboru różnych form płatności za zamówione Towary:
  a) przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia oraz po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy);
  b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, takiego jak PayU (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia oraz po otrzymaniu informacji z systemu PayU o pozytywnym zakończeniu płatności);
  c) kartą płatniczą, przelewem bankowym lub BLIK za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia oraz po otrzymaniu informacji z systemu PayU o pozytywnym zakończeniu płatności);
  d) przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedawcy Bank Millennium S.A.
  44 1160 2202 0000 0003 7334 0402
  e) Gotówką przy odbiorze, płatność u dostawcy w momencie dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia).
 3. Jeśli Klient wybrał płatność z góry, musi dokonać zapłaty w ciągu 24 godzin. Brak płatności w tym okresie spowoduje, że zamówienie nie zostanie uwzględnione.
 4. W przypadku wyboru metody płatności z odroczonym terminem, jeśli umowa o kredyt konsumencki nie zostanie zawarta w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, ofertę złożoną przez Klienta w ramach zamówienia uważa się za nieprzyjętą. Klient ma również możliwość anulowania zamówienia bez żadnych konsekwencji przed otrzymaniem informacji o wysłaniu zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Pamiętaj jednak, że to nie dotyczy produktów niestandardowych, które są produkowane zgodnie z Twoimi indywidualnymi wymaganiami lub służą zaspokojeniu Twoich spersonalizowanych potrzeb.

§ 6. Dostawa


 1. Sprzedawca realizuje dostawy na obszarze RP – Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zakupiony towar bez żadnych wad.
 2. Informacje dotyczące czasu potrzebnego na dostawę i realizację zamówienia są dostępne na Stronie Internetowej Sklepu, w przypadku przesyłek paletowych wysyłanych za pośrednictwem przewoźnika Rohling Suus Logistics czas wysyłki wynosi do 2 dni roboczych, natomiast całkowity czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku paczek wysyłanych za pomocą przewoźnika DPD Polska czas wysyłki wynosi do 2 dni roboczych, natomiast całkowity czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych.
 3. Termin dostawy i realizacji zamówienia, który jest podany na Stronie Internetowej Sklepu, jest wyrażony w dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 4. Zamówione towary zostaną dostarczone przez dostawcę na adres wskazany w formularzu zamówienia. Towar zostanie dostarczony przez firmę Rohling Suus Logistics w przypadku przesyłek wielkogabarytowych lub za pośrednictwem firmy DPD Polska Sp. Z o. o. w przypadku przesyłek o mniejszym gabarycie.
 5. Po wysłaniu towaru do Klienta, Klient otrzyma potwierdzenie nadania przesyłki na swój adres e-mail.
 6. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dostarczonej przesyłki zgodnie z procedurami obowiązującymi dla danego rodzaju przesyłek. Jeśli Klient zauważy brak lub uszkodzenie przesyłki, ma prawo zażądać od pracownika dostawcy sporządzenia stosownego protokołu.
 7. Klient jest również zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dostarczonej przesyłki zgodnie z procedurami obowiązującymi dla danego rodzaju przesyłek. W przypadku zauważenia braku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo zażądać od pracownika dostawcy sporządzenia właściwego protokołu.
 8. Jeśli Klient nie będzie dostępny pod podanym przez siebie adresem dostawy w momencie dostawy, pracownik dostawcy zostawi awizo lub spróbuje skontaktować się telefonicznie, aby ustalić dogodny termin dostawy. Jeśli towar zostanie zwrócony do Sklepu Internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, aby ponownie ustalić termin dostawy oraz koszty związane z dostawą.

§ 7. Rękojmia

 1. Sprzedawca gwarantuje dostarczenie towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych. Jeśli jednak towar posiada wadę fizyczną lub prawną (co jest określane jako rękojmia), Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta.
 2. W przypadku wady towaru, Klient ma następujące opcje:
  a) może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych trudności wymieni wadliwy towar na bezwadny lub usunie wadę. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy towar już był wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, lub gdy Sprzedawca nie spełnił swojego obowiązku wymiany towaru na bezwadny lub naprawy wady. Klient może również zamiast akceptować zaproponowane przez Sprzedawcę usunięcie wady, żądać wymiany towaru na bezwadny lub zamiast wymiany towaru, żądać usunięcia wady, o ile nie jest to niemożliwe lub generuje znaczne koszty w porównaniu z propozycją Sprzedawcy. Przy ocenie kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie wady oraz ewentualne niedogodności związane z innym sposobem naprawy. Klient nie może jednak odstąpić od umowy sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna.
  b) Klient może również żądać wymiany wadliwego towaru na bezwadny lub usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany do dokonania wymiany lub usunięcia wady w rozsądnym czasie i bez nadmiernych trudności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Klienta, jeśli wybrany przez Klienta sposób naprawy wady jest niemożliwy lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z innym możliwym sposobem. Koszty naprawy lub wymiany pokrywa Sprzedawca.
 3. Klient, który składa reklamację z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć zdjęcie wady towaru. Na żądanie Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca. Sprzedawca może również udostępnić elektroniczny formularz reklamacyjny Klientowi.
 4. Rękojmia za wady towaru jest obowiązująca, jeśli wada fizyczna zostanie wykryta przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia towaru Klientowi. Prawo do żądania usunięcia wady lub wymiany towaru na bezwadny przedawnia się po roku, ale nie może wygasnąć przed upływem terminu, który obowiązuje w pierwszym zdaniu. W tym czasie Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeśli Klient już zwrócił się o wymianę towaru na bezwadny lub usunięcie wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się po bezskutecznym upływie terminu na wymianę towaru lub usunięcie wady.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru lub realizacji umowy sprzedaży mogą być składane na piśmie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem elektronicznego formularza reklamacyjnego, o którym mowa w punkcie 3. Na żądanie Sprzedawcy, reklamowany towar powinien zostać dostarczony na adres: GRALKO Konrad Grabia, 98-161 Beleń, Beleń 28b.
 6. W ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację towaru lub reklamację związaną z realizacją umowy sprzedaży zgłoszoną przez Klienta.
 7. Klient może również składać reklamacje w związku z korzystaniem z bezpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres biuro@gralko.pl. W reklamacji Klient powinien zawrzeć opis problemu. Sprzedawca rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozstrzygania sporów, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 9. W zakresie reklamacji i rękojmi Klientom będącym przedsiębiorcami na prawach konsumenta przysługują prawa wynikające z art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 kodeksu cywilnego. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia regulaminu dotyczące przedsiębiorców.
 10. Przedsiębiorca, będąc konsumentem, który akceptuje ten regulamin podczas procesu zakupowego i korzysta później ze swoich uprawnień opisanych w powyższych punktach, powinien dostarczyć odpowiedni formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy. Powinien także dostarczyć informacje potwierdzające jego status jako konsumenta zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub dostarczyć te informacje w inny sposób.
 11. Przedsiębiorca, o którym mowa w punkcie 10, powinien oświadczyć, że zakupiony towar i umowa sprzedaży są związane z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają charakteru zawodowego, o czym świadczy brak rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem formularza przekazanego przez Sprzedawcę lub w inny sposób.
 12. Rękojmia za wady towarów nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży towarów Przedsiębiorcom.

§ 8. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży, ma prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni od daty zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. Niemniej jednak, prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umów dotyczących produktów dostarczanych w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które po otwarciu nie mogą być zwrócone, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu produktu.
 2. Okres, w którym Klient może odstąpić od umowy rozpoczyna się od momentu, w którym Klient lub inna wskazana przez niego osoba, która nie jest przewoźnikiem, przejmuje fizyczne posiadanie towaru.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta musi złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sprzedawcy. Można to zrobić na przykład, wysyłając oświadczenie pisemnie na adres Sprzedawcy: GRALKO Konrad Grabia, 98-161 Beleń, Beleń 28b, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy:biuro@gralko.pl. Formularz odstąpienia dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.Wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem okresu 14 dni.
 1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może również zrezygnować z umowy, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej. Aby zachować termin, wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Po złożeniu formularza odstąpienia za pośrednictwem strony internetowej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie formularza.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za nieważną. Odstąpienie od umowy sprzedaży przez Klienta, który dokonuje płatności za zamówienie z odroczonym terminem płatności i korzysta z usług kredytodawcy, takich jak PayPo, jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy kredytu konsumenckiego udzielonego Klientowi w związku z umową sprzedaży przez PayPo lub innego kredytodawcy.
 3. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta ta staje się niewiążąca.
 4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy towaru do Klienta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, w terminie 14 dni od dokonania zwrotu towaru przez Klienta. Koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta musi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy. Wystarczy odesłać towar na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczne działania potrzebne do stwierdzenia charakterystyki, właściwości i funkcjonowania towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego środka płatności, którego użył Klient lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

§ 9.Usługi elektroniczne nieodpłatne

 1. Sprzedawca oferuje Klientom usługi elektroniczne, które są dostępne bezpłatnie i obejmują: a) Formularz kontaktowy, b) Czat, c) Newsletter, d) Możliwość prowadzenia Konta Klienta, e) Możliwość zamieszczania opinii.
 2. Usługi elektroniczne wymienione w punkcie 1 są świadczone przez Sprzedawcę przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Klient może zrezygnować z tych usług w dowolnym momencie, przestając z nich korzystać, zgodnie z opisem w punkcie 1.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru i zmiany rodzaju, formy, czasu oraz sposobu świadczenia wybranych usług elektronicznych. Klient zostanie poinformowany o takich zmianach w sposób odpowiedni do aktualizacji regulaminu.
 4. Rezygnacja z usług elektronicznych może nastąpić w dowolnym momencie, poprzez zaprzestanie przesyłania zapytań do Sprzedawcy.
 5. Usługa elektroniczna “Czat” umożliwia Klientowi komunikację w czasie rzeczywistym z przedstawicielem Sprzedawcy za pośrednictwem komunikatora dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 6. Usługę elektroniczną “Newsletter” może wykorzystać każdy Klient, który podał swój adres e-mail za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i zaakceptował regulamin tej usługi. Szczegółowe zasady korzystania z tej usługi są dostępne w regulaminie usługi.
 7. Usługa elektroniczna “Prowadzenie Konta Klienta” staje się dostępna po zarejestrowaniu się zgodnie z opisem zawartym w regulaminie. Polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu na stronie internetowej Sklepu, co umożliwia Klientowi modyfikowanie swoich danych, śledzenie statusu realizacji zamówień oraz przegląd historii zamówień.
 8. Klient, który zarejestrował się i korzysta z Konta Klienta, może wystąpić do Sprzedawcy z prośbą o usunięcie swojego konta. W przypadku takiej prośby, Sprzedawca usunie Konto Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania.
 9. Usługa elektroniczna “Zamieszczanie opinii” pozwala Klientom zarejestrowanym, którzy posiadają Konto Klienta, na publikowanie swoich indywidualnych i subiektywnych opinii dotyczących produktów na stronie internetowej Sklepu.
 10. Sprzedawca ma prawo tymczasowo zablokować dostęp do Konta Klienta i innych usług elektronicznych w przypadku, gdy Klient działa na niekorzyść Sprzedawcy. Działanie na niekorzyść Sprzedawcy obejmuje m.in. prowadzenie reklamy innego przedsiębiorcy lub produktu, zamieszczanie niepowiązanych z działalnością Sprzedawcy treści, publikowanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji oraz naruszanie przepisów prawa lub regulaminu.
 11. Blokada dostępu do Konta Klienta lub innych usług elektronicznych z przyczyn wymienionych w punkcie 10 trwa określony czas, nie dłużej niż 6 miesięcy. Sprzedawca informuje Klienta o zablokowaniu dostępu na adres podany przez Klienta podczas rejestracji.

§ 10. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Poprzez korzystanie z funkcji udostępnionych w Sklepie internetowym i udostępnianie treści, Klient dobrowolnie udostępnia te treści publicznie. Treści te nie odzwierciedlają opinii ani stanowiska Sprzedawcy i nie należy ich utożsamiać z działalnością Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest dostawcą tych treści, lecz zapewnia odpowiednie zasoby teleinformatyczne w tym celu.
 2. Klient oświadcza, że:
  a) Posiada prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub pokrewne do treści, które udostępnia w ramach Usług elektronicznych, takie jak utwory, znaki towarowe itp.
  b) Udostępnienie danych osobowych, wizerunku lub informacji dotyczących osób trzecich odbyło się legalnie, dobrowolnie i za zgodą tych osób.
  c) Wyraża zgodę na dostęp innych Klientów i Sprzedawcy do swoich opublikowanych treści oraz upoważnia Sprzedawcę do ich bezpłatnego wykorzystania zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  d) Udziela Sprzedawcy niewyłącznej, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie, przechowywanie, modyfikowanie, usuwanie, publikowanie, wyświetlanie, kopiowanie i rozpowszechnianie tych treści na całym świecie. Licencja ta obejmuje również możliwość udzielania sublicencji, jeśli jest to uzasadnione świadczeniem Usług elektronicznych.
 3. Klient nie ma prawa zamieszczać w ramach korzystania z Usług elektronicznych treści, które:
  a) Zawierają dane osobowe osób trzecich lub wizerunki tych osób bez wymaganej zgody.
  b) Mają charakter reklamowy lub promocyjny.
  c) Nie są związane z asortymentem Sklepu internetowego ani jego funkcjonowaniem.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczone treści Klientów tylko wtedy, gdy otrzyma powiadomienie zgodnie z regulaminem.
 5. Zakazane jest zamieszczanie przez Klientów treści, które mogą:
  a) Być zamieszczane z zamiarem naruszenia praw osób trzecich.
  b) Naruszać prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa lub prawa pokrewne osób trzecich.
  c) Mieć charakter obraźliwy, groźby wobec innych osób lub naruszający dobre obyczaje.
  d) Stanowić reklamę innego przedsiębiorcy, zawierać treści niezwiązane z działalnością Sprzedawcy, zawierać fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, lub być niezgodne z interesem Sprzedawcy.
 6. Jeśli Sprzedawca otrzyma powiadomienie o treściach zamieszczonych przez Klienta, które naruszają postanowienia regulaminu, ma prawo do ich modyfikacji lub usunięcia. Sprzedawca nie dokonuje jednak stałej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Klient wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Sprzedawcę treści, które zamieścił na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 11. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. Jeśli Klient lub inna osoba uważa, że treść opublikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, zasady moralne, uczucia, przekonania, normy uczciwej konkurencji, poufne informacje lub inne chronione prawem lub na mocy umowy, mogą zgłosić to Sprzedawcy jako potencjalne naruszenie.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu, Sprzedawca podejmuje natychmiastowe kroki w celu usunięcia z Strony Internetowej Sklepu treści, które spowodowały naruszenie.

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca, będący administratorem danych osobowych, przetwarza dane osobowe Klienta.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu utworzenia Konta, skorzystania z wybranych Usług elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji.
 3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w sekcji “Polityka Prywatności”, dostępnej w Sklepie Internetowym.

§ 13. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą zakończyć umowę o świadczenie Usług elektronicznych w dowolnym momencie i bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw, które strony nabyły przed zakończeniem umowy, oraz postanowień opisanych poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, może zakończyć umowę o świadczenie Usług elektronicznych, przesyłając odpowiednie oświadczenie woli do Sprzedawcy za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji na odległość, który pozwala Sprzedawcy zapoznać się z tym oświadczeniem.
 3. Sprzedawca może zakończyć umowę o świadczenie Usług elektronicznych, wysyłając stosowne oświadczenie woli do Klienta na adres poczty elektronicznej, który Klient podał podczas Rejestracji.

§ 14. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

 1. Niniejsze postanowienia Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy nie są Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo zakończenia Umowy sprzedaży zawartej z Klientem, który nie jest Konsumentem, w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. Zakończenie tej Umowy może nastąpić bez podawania przyczyny, i nie skutkuje ono powstaniem roszczeń Klienta, który nie jest Konsumentem, wobec Sprzedawcy.
 3. W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym żądać całkowitej lub częściowej przedpłaty, niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności lub faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Po przekazaniu Produktu przewoźnikowi przez Sprzedawcę, wszelkie korzyści i ryzyko związane z Produktem przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie w dostawie Produktu od momentu jego przekazania przewoźnikowi aż do momentu dostarczenia go Klientowi.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy za rękojmia za Produkt wobec Klienta, który nie jest Konsumentem, jest wyłączona.
 6. W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami, Sprzedawca ma prawo rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług elektronicznych lub jakąkolwiek umowę licencyjną zawartą na podstawie Regulaminu natychmiast i bez podawania przyczyny, przesyłając stosowne oświadczenie Klientowi w dowolnej formie.
 7. Ani Sprzedawca, ani jego pracownicy, pełnomocnicy lub upoważnieni przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że zostały one umyślnie spowodowane przez nich.
 8. Bez względu na podstawę prawna odpowiedzialności, w przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników jest ograniczona do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta jako Cena i koszty dostawy w ramach ostatniej Umowy sprzedaży, nie przekraczając jednak kwoty tysiąca złotych.
 9. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaną rozstrzygnięte przez właściwy sąd według siedziby Sprzedawcy.
 10. W odniesieniu do Klientów, którzy nie są Konsumentami, Sprzedawca ma prawo dokonać zmian w Regulaminie w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Postanowienie 5 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania do Klientów, którzy są Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta i zawierają Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usług elektronicznych na podstawie Regulaminu. Klienci ci mają również prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 8 Regulaminu 1-14.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ale tylko w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, gdy wyrządził szkodę umyślnie i tylko do rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Niniejszy Regulamin można zachować w formie wydruku, zapisu na nośniku danych lub pobrania w dowolnym momencie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Skorzystanie z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne. Informacje poniżej mają charakter informacyjny i nie zobowiązują Sprzedawcy do korzystania z tych metod. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie uczestniczenia w pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich jest przekazywane na trwałym nośniku, jeśli spór nie został rozwiązany po złożeniu reklamacji przez Konsumenta.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 5. Klient będący Konsumentem ma następujące możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z prośbą o rozwiązanie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. b. Klient może skontaktować się z wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z prośbą o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego w celu pozasądowego rozwiązania sporu między Klientem a Sprzedawcą. c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, które zajmują się ochroną konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR zawiera także informacje na temat dostępnych metod pozasądowego rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu na 7 dni przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, zawierającej odnośnik do zmienionego tekstu Regulaminu. Jeśli Klient nie akceptuje nowego Regulaminu, ma obowiązek poinformować o tym Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13 Regulaminu.
 7. Umowy zawierane z Sprzedawcą są sporządzane w języku polskim.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.